In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De omgevingsvisie is op 3 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Wonen

In onze gemeente is het fijn om te wonen en leven. Dat noemen we ook wel een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Er zijn verschillende omgevingen om te wonen (woonmilieus). Dit willen we graag zo houden. Ook zijn er nog enkele ontwikkelgebieden voor wonen aangewezen. In dit thema beschrijven we hoe we dat gaan doen in het licht van toekomstige opgaven zoals vergrijzing en huishoudensverdunning.

Wonen en bouwen

We zien dat er al een heel fijn woon- en leefklimaat bestaat, maar ook dat we wat moeten doen met de vraag naar bepaalde typen woningen. Er wordt weloverwogen gebouwd: er zal na 2027 geen grootschalige woningbouw meer plaatsvinden. De Volgerlanden is bijna af en vol. De ontwikkeling aan de Noordoevers is in volle gang. In plaats van het bouwen van vele aantallen woningen, verschuiven we onze focus naar de inzet op kwaliteit. Voor sociale woningbouw blijven wij onze bijdrage leveren om invulling te geven aan de grote behoefte. Samen met de corporaties onderzoeken we of we sociale woningbouw kunnen herstructureren.

Daarnaast kunnen we in de toekomst de mogelijkheden voor woningsplitsing onderzoeken, hier hebben we momenteel nog geen beleid voor. Ook willen we zorgen voor een moderne woningvoorraad. De revitalisering van het oudste deel van Ambacht in het Noorden maakt daar onderdeel van uit. De drie grote woningbehoeften zijn:

  • betaalbare koopwoningen
  • sociale huurwoningen
  • vrije sector huurwoningen


Daarbij zetten we in op toegankelijkheid en het voorkomen van eenzijdigheid van bevolkingsopbouw. Groen en wonen moet in balans blijven. Ook versterken we leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door (jongeren-) ontmoetingsplaatsen te faciliteren, voldoende groen in de wijken en het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving. Dit vraagt om een actieve op maat gemaakte aanpak voor de verschillende wijken.

Wonen en energie

Geleidelijk en per buurt gaan woningen over van aardgasverwarming naar andere, meer duurzame, vormen van verwarming. We vinden het belangrijk om het samen te doen, in een tempo dat voor iedereen haalbaar is, met als doel een Co2-neutrale samenleving in 2050. In plaats van aardgasverwarming krijgt een woning een systeem van verwarmen op basis van bijvoorbeeld elektriciteit, aardwarmte of waterstof. Voorafgaand aan het veranderen van aardgasverwarmingen naar andere manieren van het verwarmen van woningen, gaan we onderzoeken hoe woningen het beste op een andere, duurzame, manier verwarmd kunnen worden. Het Rijk vereist dat nieuwe woningen en gebouwen in de toekomst aardgasvrij zijn en voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale gebouwen (BENG). Als gemeente gaan we waar mogelijk het gesprek aan om te bezien of gebouwen energieneutraal of energieleverend kunnen worden. De Transitievisie Warmte, vastgesteld op 5 juli 2021, geeft aan hoe we deze transitie aanvliegen.  

Energiecoöperaties, samenwerkingen van bewoners en ondernemers, nemen het initiatieven voor het verduurzamen van verwarming in de gebouwde omgeving (woningen en bedrijven). Zoveel mogelijk huizen worden op deze manier losgekoppeld van het aardgasnet en bijvoorbeeld van een warmtepomp voorzien of op een warmtenet aangesloten.  

Op het gebied van wonen werken wij samen met de woningcorporaties in onze gemeente. We stimuleren hen in het duurzaam opwekken van energie, hiervoor is meer informatie beschikbaar via het Regionaal Energieloket (https://regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht). Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2021 zogenoemde bijna-energieneutrale woningen zijn. Dit betekent dat de woningen bijna evenveel energie opwekken als dat ze gebruiken, ook wel een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG-eis) genoemd. We stimuleren zowel eigenaar-bewoners als de corporatie om bestaande woningen te verduurzamen en te kiezen voor duurzame energie. Dit is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES), een plan waarin staat hoe we een duurzaam en slim energiesysteem in de Drechtsteden gaan maken. Ook in de Groeiagenda Drechtsteden is de (door de EU opgelegde) ambitie opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn. De afspraken die hierin zijn opgenomen zijn dus zelfs strenger dan de BENG-eis. In de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie, beide vastgesteld op 5 juli 2021, is opgenomen dat zoveel mogelijk energie opgewekt moet worden via zonnepanelen op daken.

Verdichting

Om de grote vraag naar woningen te kunnen opvangen dient in onze regio (Zuid-Holland Zuid) een groot aantal extra woningen te worden gerealiseerd. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor andere functies zoals onderwijs, recreëren en werken. Omdat er slechts een beperkte hoeveelheid ruimte is, kiezen gemeenten steeds vaker voor verdichting. Dit betekent dat er hoge(re) dichtheden van bebouwing en voorzieningen zullen ontstaan en verschillende functies met elkaar gecombineerd worden. Er is dan sprake van meervoudig ruimtegebruik. Bovendien zal bebouwing in toenemende mate de lucht ingaan (hoogbouw). Doordat als gevolg van verdichting de personendichtheid in bepaalde gebieden toeneemt kunnen eventuele incidenten omvangrijkere gevolgen hebben. Ook heeft verdichting effect op geluid, de hoeveelheid groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Aangezien onze gemeente al bijna ‘af’ is, zullen we in de toekomst moeten bepalen of een vorm van verdichting mogelijk is.

Hover me